[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Privaatsustingimused

Privaatsustingimused kehtivad keskkonna www.thorma.ee (edaspidi Veebipood) kasutamisel ja ostude sooritamisel kogutud andmete töötlemisele. Veebipoodi haldab Servicefy OÜ (registrikood 12682594, aadress Pähkli, Salu küla Saaremaa vald Saare maakond 94638). Selguse ja lihtsuse huvides on käesolevates privaatsustingimustes Servicefy OÜ-le kuuluvaid Veebipoe haldajat nimetatud Thorma. Thorma on kogutud isikuandmete vastutav töötleja. Privaatsustingimustes kirjeldatakse, kuidas Thorma töötleb (sh kogub, kasutab, avaldab, säilitab, edastab, kustutab jm) isikuandmeid. Samuti esitatakse teave Teie kui andmesubjekti õiguste kohta. Palun tutvuge privaatsustingimustega põhjalikult enne andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist. Privaatsustingimused on lahutamatult seotud Veebipoe Kasutamistingimustega. Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub Thorma kehtivatest õigusaktidest.

Milliseid isikuandmeid Thorma töötleb?

Identifitseerimisandmed ja üldandmed – ees- ja perekonnanimi, Veebipoe kasutajanimi;
Kontaktandmed – postiaadress, e-post, telefoninumber;
Tarbijakäitumise andmed – eelistatud pakiautomaadid, eelistatud makseviisid, vaadatud tooted, tehtud otsingud jms;
Ostuandmed – tšekinumbrid, kampaaniakoodid, arveldusarve number, tehtud tellimused ja ostud (sh tooted, summad, pood), kinkekaardi kasutuskohad jms;
Kliendi tagasiside – lemmiktooted, hinnangud, e-kirjade statistika jms;
Digitaalsed andmed Veebipoes – veebiküpsised, logiinformatsioon jms.

Kuidas Thorma isikuandmeid kogub?

Thorma kogub isikuandmeid kui kasutaja (käesolevate privaatsustingimuste mõttes on kasutaja Veebipoe kasutaja):
* registreerib endale Thorma konto (edaspidi konto);
* täiendab konto andmeid;
* teeb otsinguid ja valib kaupu;
* sooritab ostu ja tellib kaupa;
* osaleb kampaaniates;
* osaleb lojaalsusprogrammis;
Thorma kogub kõigi Veebilehe külastajate (sh mitte-kasutajad) kohta veebiküpsiseid.

Mis on isikuandmete töötlemise eesmärgid?

Thorma töötleb kasutaja eesnime, telefoninumbrit, aadressi (kui Te valite kohaletoimetamise kulleri vahendusel) ja e-posti aadressi eelkõige kaupade müümiseks ja kohaletoimetamiseks ehk tellimuse ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike tellimusest tulenevate vaidluste lahendamiseks.
Kui kasutaja on Thormale edastanud isikuandmed, saab kasutaja anda Thormale vabatahtlikult lisaks õiguse edastada ka teavet Thorma (sh Veebipoe ja erinevate Butiikide) toodete ja teenuste kohta (otseturunduspakkumised). Thorma töötleb sel juhul kasutaja nõusolekul isikuandmeid pakkumiste tegemiseks, sealhulgas personaalsete pakkumiste tegemiseks. Vastava nõusoleku saab kasutaja anda registreerimisel. Otseturunduspakkumiste (uudiskiri) tegemiseks nõusoleku andmine on vabatahtlik ja kasutajal on õigus nõusolek igal hetkel oma konto kaudu tagasi võtta. See tähendab, et töötlemine lõpetatakse alates nõusoleku tagasivõtmisest.
Thorma töötleb isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks töötleb Thorma õigusaktidest tulenevate kohustustega seoses kasutaja ostude andmeid, muu hulgas on see vajalik raamatupidamisekohustuse täitmiseks.
Thorma töötleb isikuandmeid tulenevalt Thorma õigustatud huvist, sealhulgas nii äritegevuse huvides kui ka turvalisuse (pettuste avastamine ja ennetamine) huvides. Näiteks on Thormal õigustatud huvi säilitada kasutaja andmed tellimusest tulenevate nõuete aegumistähtaja jooksul oma õiguste kaitsmise eesmärgil. Samuti võib Thorma töödelda õigustatud huvist tulenevalt tarbijakäitumise andmeid. Thorma kogub andmeid kasutaja eelistatud makseviiside, pakiautomaatide ja postiaadresside, vaadatud poodide, toodete ja pakkumiste ning otsingute, kampaanias osalemiste jms tarbijakäitumise kohta, et pakkuda kasutajale võimalikult mugavat ostukogemust ning personaalset teenindust. Igal sellisel juhul hindab Thorma põhjalikult, kas tema huvid töötlemiseks kaaluvad üles kasutaja huvid ja õigused. Juhul, kui Thorma leiab, et töötlemine on õigustatud, rakendab ta piisavaid meetmeid, et tagada kasutaja õiguste kaitse sealhulgas töötlemise õigluse, erapooletuse ja täpsuse osas.

Kui kaua Thorma isikuandmeid säilitab?

Thormal on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. Thorma ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik kasutaja ees võetud või õigusaktidest tulenevate Thorma kohustuste täitmiseks või Thorma õigusnõuete esitamiseks või kaitsmiseks, välja arvatud kui kasutaja on andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku.
Kasutaja konto ja ostudega seotud andmeid säilitab Thorma üldjuhul konto aktiivsena püsimise ajal ning kolm aastat ja kolm kuud peale konto kustutamist. Kui Thormal on alust arvata, et kasutaja on rikkunud Thorma ees võetud kohustusi tahtlikult, võib Thorma kasutaja andmeid säilitada 10 aastat ja kolm kuud peale konto kustutamist. Taotluse konto kustutamiseks saate esitada Veebipoes oma konto kaudu.
Thorma säilitab Teie konto 5 aasta jooksul viimase ostu sooritamisest (aktiivne konto), välja arvatud, kui te olete ise selgelt avaldanud soovi konto kustutamiseks. Kui Te ei ole 5 aasta jooksul ühtegi ostu sooritanud, saadab Thorma Teile järelepärimise konto aktiivsuse kontrollimiseks. Kui Te järelepärimisele selles määratud tähtaja jooksul ei vasta, eeldab Thorma, et Teie konto on mitteaktiivne ning Thorma võib Teie konto kustutada.
Thorma säilitab raamatupidamise algdokumente, sh nendes sisalduvaid isikuandmeid, seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjendati.
Kui soovite täiendavat infot Teie andmete säilitamise osas, esitage selleks taotlus oma konto kaudu.

Kellele Thorma isikuandmeid edastab?

Thorma edastab isikuandmeid sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks. Thorma võib isikuandmeid edastada volitatud töötajale, kellele Te kaupu ostes esitate tellimuse. Thorma võib edastada isikuandmeid volitatud töötlejatele, kellel on andmetele ligipääsu vaja Thormale teenuste osutamiseks. Andmete avaldamine toimub selleks, et Thorma saaks täita kasutajaga sõlmitud lepinguid (tellimusi).
Thorma tagab üldjuhul andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil, välja arvatud kasutaja e-posti aadressi, mille osas kasutaja on andnud nõusoleku otseturunduspakkumiste saatmiseks. Thorma võib kasutada ka volitatud töötlejaid, kelle serverid asuvad väljaspool Euroopa Liitu. Thorma tagab seejuures Teie isikuandmete igakülgse turvalisuse, lähtudes muuhulgas EU-US privaatsuskilbi raamkokkuleppest (Privacy Shield Framework) või rakendades muid õigusaktidega nõutavaid andmete kaitsemeetmeid.
Thorma avaldab isikuandmeid ka juhul, kui Thormal on selleks õigusaktidest tulenevalt kohustus. Selline kohustus andmete avaldamiseks võib tekkida näiteks ametiasutuste seaduslikul nõudmisel.

Millised on kasutaja õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega?

Thorma töötleb isikuandmeid tasakaalus kasutaja õiguste ja vabadustega ning kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
Kasutajal on õigus saada teavet kogutud isikuandmete liikide ja allikate kohta, samuti nende kasutamise eesmärkide kohta. Kasutajal on võimalik tutvuda kogutud andmetega Veebipoes oma konto lehel. Kasutajal on õigus saada koopiaid ja väljavõtteid Thormas töödeldavatest isikuandmetest. Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete ülekandmist, seal hulgas isikuandmete teisele vastutavale töötlejale ülekandmist. Nõutud andmed edastatakse eposti teel masinloetava failina.
Kui andmed on ebaõiged või ebatäpsed, on kasutajal õigus nõuda andmete täiendamist või parandamist.
Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete kustutamist. Kasutaja andmeid ei kustutata ja töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada teenuse osutamist. Eelkõige on kasutajal õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kui:
* isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks Thorma neid töötles;
* kasutaja võtab tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
* kasutaja esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
* isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
* isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust.
Palun edastage kõik isikuandmete töötlemist puudutavad küsimused ja nõuded oma konto kaudu. Kui Teil ei ole Veebipoe kontot või te ei saa seda mingil põhjusel kasutada (näiteks ei ole võimalik sisse logida), siis saate Thormaga ühendust võtta e-posti aadressil info@thorma.ee. Esitatud küsimustele ja nõuetele vastab Thorma hiljemalt ühe kuu jooksul. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
Kui kasutaja on seisukohal, et Thorma on kasutaja õigusi rikkunud ja vaidlust ei ole olnud võimalik lahendada läbirääkimiste teel, on kasutajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohtu poole.

Thorma jätab endale õiguse teha privaatsustingimustes muudatusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Muudatused avaldatakse Veebipoes. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi.

Käesolevad privaatsustingimused on avaldatud 25.05.2019 seisuga.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]